pátek 31. května 2013

Drúzové

Drúzové jsou zajímavé etnikum Blízkého východu. Jsou považováni za šíitskou sektu, přestože je muslimové mezi sebe nepřijímají. Původ Drúzu je zahalen tajemstvím. Zřejmě se jedná o potomky aramejský horalů z Golanských výšin. Možná přímo o potomky Itreánců. Při formování Drúzů hrál velkou roli i arabský element. Drúzové mají velmi zajímavý genetický profil, který jasně ukazuje na příbuznost s židovskou komunitou. Kromě toho mají však další zvláštnosti. V ženské linii mají velké množství haplogrupy X, která má kavkazský původ. V mužské linii je ještě zajímavější haplogrupa D, kterou lze dnes najít jen v izolovaných oblastech spíše východní Asie (Tibet, Japonsko, Andamany). Stáří této haplogrupy u Drúzů je přibližně 6000 let, jedná se tedy zřejmě o důsledek téměř historické migrace ze severovýchodu. Tu potvrzuje také další haplogrupa chrormozomu Y - haplogrupa L, která se jinak nachází v od severního Pákistánu po střední Turecko a dále pak na pákistánsko-indickém pomezí.

Genetika Arménů

Na konferenci o genetice v Paříží se objevilo několik článků o genetice Arménů. 

Začněme nejstarší haplogrupou J. Studie, která se jí zabývá upozorňuje na to, že její podskupina P58, která bývá spojována s rozvojem zemědělství a jejíž původ je kladen do doby před 10-15 tisíci lety v Anatolii, je v Arménii ještě starší a to až téměř 20 tisíc let. Pochopitelně může jít o statistickou chybu způsobenou malým počtem vzorků, nicméně Arménie zřejmě hráli důležitou roli v počátcích zemědělství.


Dalším haplogrupou, která pochází z Anatolie a je spojována s počátkem zemědělství, je R1b1a2-M269. Ta dominuje v západní Evropě, ale jak se ukazuje, nachází se také hojně v Arménii.


Další studie hledá spojitost mezi Balkánem, odkud přišli Frýgové do Arménie, a Armény, kteří jsou považování za potomky Frýgů. Jediná spojitost, s ohledem na chromozomu Y, je v haplogrupě E1b1b1a1-M78. Tato haplogrupa je však v Arménii starší než na Balkáně, takže se nezdá, že by svědčila o migraci z Balkánu do Malé Asie.

úterý 7. května 2013

Euroasijské jazyky


Objevila se studie, která srovnává změny nejkonzervativnějších slov u Euroasijských jazyků. Studie podle změn navrhla strom vývoje těchto jazyků. Autoři jsou biologové a celá celý přístup je samozřejmě sporný. Nebere se v potaz přejímání slov, změnu významu. Nezohledňuje ani časovou nerovnoměrnost slovních změn (ve stabilních společenských poměrech probíhají změny pomaleji). Celou studii by bylo dobré podrobit historicko-archeologicko-lingvistické analýze. V rámci objektivity by bylo také dobré zahrnout do studie nepříbuzné jazyky... Pouhá podobnost slov je velmi zavádějící, zvláště u malé množiny jednoslabičných slov (což je přesně případ studie) se analýza dostává za "hranice šumu". Osobně si myslím, že výsledky nejsou příliš důvěryhodné.

Podívejme se na výsledky:

  • Jako první se od ostatních oddělily drávidské jazyky před 15 tisíci lety. Tato událost může odrážet expanzi kultury Zarzian z íránské vysočiny na sever po skončení doby ledové.
  • Další se oddělily kartvelské jazyky před 13 tisíci lety. S tímhle mám osobně velký problém. Kartvelské jazyky byly silně ovlivněny západokavkazským substrátem a zřejmě i s východokavkazskými jazyky. Je pravděpodobné, že kartvelské jazyky mají mnohem blíže k indoevropským, avšak prodělaly řadu změn právě pod vlivem starších kavkazských jazyků. Proto se jeví jako vzdálenější.
  • Před 12 tisíci lety se jádro rozpadlo na západní a východní skupinu.
  • Vzápětí se západní skupina rozpadá na indoevropské a ugrofinské jazyky. Tato událost bude zřejmě souviset s šířením keramických kutur ve středoasijských stepích a s formováním neolitických kultur v leso-stepních oblastech jižní Sibiře - domovině urgrofinských národů. K tomu však došlo před 9 tisíci, ne před 12 tisíci lety.
  • Před 11 tisíci lety se východní skupina rozpadla na altajskou a nejvýchodnější skupiny. K tomu lze těžko přiřadit nějakou archeologockou událost.
  • Před 10 tisíci lety se nejvýchodnější skupina rozdělila na čukotsko-kamčatské a eskymo-aleutské jazyky. Tato událost je také velmi těžko ověřitelná.


Zdá se, že druhou půlku evolučního stormu by bylo dobré trochu posunout v čase dopředu. Bylo by také dobré přidat jukagirské a nivchské jazyky.